01
01
02
02
portixol
portixol

FUNDACIÓ

La Fundació FERROCAIB per a la preservació, estudi i recuperació del patrimoni ferroviari i industrial de les Illes Balears, fou fundada l’any 2008 per l’Associació d’Amics del ferrocarril de Balears. Actualment composen el patronat la pròpia Associació, Serveis Ferroviaris de Mallorca i diverses persones físiques vinculades al món de la preservació del patrimoni.

Els objectius de la Fundació són els següents:

  • Conservar, catalogar, restaurar exhibir els fons materials presents i futurs i els documents i bens de valor històric o artístic que tinguin relació amb el ferrocarril.
  • Difondre tots els aspectes culturals relacionats amb el ferrocarril.
  • Difondre els beneficis sòcio-econòmics i mediambientals d’aquest mitjà de transport.
  • Fomentar la investigació sobre els transports públics i col·lectius
  • Fomentar el coneixement i la utilització per la societat del transport ferroviari.
  • Crear uns instal·lacions museològiques adequades per a la custòdia i posada en valor del patrimoni ferroviari.

La Fundació du una intensa tasca de recuperació de patrimoni ferroviari històric amb estreta col·laboració amb Serveis Ferroviaris de Mallorca.